Skip to content

Artikel 1: Begripsbepaling
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Wheels Tweewielers: De verhuurder van de aangeboden fietsen en toebehoren;
 • Huurder:  De natuurlijke of rechtspersoon die een Huurovereenkomst aangaat met Wheels Tweewielers;
 • Huurovereenkomst aangegaan via onze reserveringssysteem op internet / tevens middels mail verkregen verhuurbevestiging:  De overeenkomst tussen Wheels Tweewielers en de Huurder op grond waarvan  Wheels Tweewielers fietsen en toebehoren aan de Huurder verhuurt;
 • Algemene Voorwaarden:  Deze Algemene voorwaarden;
 • Fietsen: De door Wheels Tweewielers te huur aangeboden fiets(en);
 • Toebehoren: De door Wheels Tweewielers te huur aangeboden zaken die op of aan de fiets gemonteerd kunnen worden en/of daarvan deel uitmaken, waaronder doch niet uitsluitend sloten en sleutels.
 • Verhuurlocatie: De plaats waar de door Wheels Tweewielers te huur aangeboden fietsen en toebehoren worden uitgegeven en ingenomen. De locatie is het vestigingsadres: St. Annastraat 42 – 6524 GE NIJMEGEN

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
De Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding ter zake van en iedere Huurovereenkomst tussen Wheels Tweewielers en Huurder, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de Huurovereenkomst

 1. Een Huurovereenkomst komt eerst tot stand nadat reservering en betaling via internet heeft plaatsgevonden en de Huurder de fietsen en/of toebehoren in ontvangst heeft genomen.
 2. De Huurder is ten opzichte van Wheels Tweewielers volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst, ook waar het fietsen en/of toebehoren betreft die door derde(n) worden gebruikt.

Artikel 4: Aanvang en einde van de Huurovereenkomst

 1. De Huurovereenkomst vangt daadwerkelijk aan op het moment van het in ontvangst nemen van de fietsen en toebehoren en wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de Huurovereenkomst.
 2. De Huurder is gehouden de fietsen en toebehoren, die te allen tijde eigendom blijven Wheels Tweewielers, uiterlijk op het bij de Huurovereenkomst bepaalde tijdstip in te leveren bij de Verhuurlocatie.
 3. Verlenging van de duur van de Huurovereenkomst kan slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming middels een mailbericht van de Verhuurlocatie : info@wheelstweewielers.nl
 4. Als de Fietsen en toebehoren enig niet aan de Huurder toerekenbaar gebrek vertonen dat normaal gebruik in de weg staat, is het de Huurder toegestaan de fietsen en toebehoren binnen 15 minuten na aanvang van de Huurovereenkomst te retourneren bij de Verhuurlocatie. De Huurovereenkomst wordt dan ontbonden en de Huurder is gerechtigd tot restitutie van de betaalde huursom incl. betaalde borg.
 5. Tussentijdse inlevering van de fietsen en toebehoren op de Verhuurlocatie, anders dan bedoeld in het vorige lid, doet de Huurovereenkomst eindigen zonder recht van de Huurder op vermindering dan wel restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

Artikel 5: Verplichtingen van Wheels Tweewielers

 1. Wheels Tweewielers verstrekt de Huurder fietsen en toebehoren die zich in een goede en veilige staat bevinden, voldoen aan de wettelijke eisen en zijn voorzien van de noodzakelijke middelen voor de Huurder om de Fietsen en toebehoren te beschermen tegen diefstal.
 2. Indien en voor zover Wheels Tweewielers voor de verhuur van de Fietsen en toebehoren gebruik maakt van een derde partij, stelt Wheels Tweewielers deze derde partij in staat om aan de verplichtingen van Wheels Tweewielers uit hoofde van de Huurovereenkomst te voldoen.

Artikel 6: Gebruik

 1. De Huurder onderwerpt de Fietsen en toebehoren bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle en meldt eventuele gebreken aan de Verhuurlocatie. Indien voorbedoelde melding achterwege blijft, wordt de Huurder geacht de Fietsen en toebehoren in goede staat te hebben ontvangen.
 2. De Huurder neemt alle geldende verkeersregels in acht, gebruikt de fietsen en toebehoren in overeenstemming met hun normale bestemming en draagt zorg voor de fietsen en toebehoren zoals een goed Huurder betaamt. De Huurder retourneert de Fietsen en toebehoren schoon en in dezelfde staat als ze zijn ontvangen.
 3. De Huurder gebruikt de Fietsen en toebehoren enkel op verharde wegen en paden.
 4. De Huurder mag geen andere personen dan de berijder vervoeren op de fietsen, anders dan de met gebruikmaking van de daarvoor bestemde Toebehoren.
 5. De Huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de Fietsen en toebehoren. Bij het stallen zet de Huurder de Fietsen en toebehoren altijd op slot met het op de Fietsen en toebehoren gemonteerde dan wel daartoe bestemde slot(en). Bij het stallen van de Fietsen verwijdert de Huurder alle losse en diefstalgevoelige Toebehoren en draagt deze bij zich.
 6. De Huurder brengt (zonder daar melding van bij de Verhuurder gedaan te hebben) geen veranderingen aan de Fietsen en toebehoren aan.

Artikel 7: Huursom, betaling en kosten

 1. De Huurder is gehouden voorafgaand aan het gebruik van de fietsen en toebehoren de huursom en een waarborgsom, zoals vermeld op de Huurovereenkomst, te voldoen.
 2. Ingeval van het zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van Wheels Tweewielers overschrijden van de overeengekomen huurperiode , is de Huurder gehouden binnen drie dagen een bedrag van € 350,00 per fiets met terugtraprem, € 650,00 per fiets met versnelling, aan Wheels Tweewielers te voldoen. Zolang dit bedrag niet is betaald, blijft de Huurder tevens huur en boetes verschuldigd en de borg zal niet worden teruggeboekt. Betaling van voornoemd bedrag doet het eigendom van de Fietsen en toebehoren niet overgaan op de Huurder; Wheels Tweewielers blijft te allen tijde eigenaar van de Fietsen en toebehoren.
 3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel vindt geen toepassing indien de Huurder vóór afloop van de Huurovereenkomst aan Wheels Tweewielers of de Verhuurlocatie heeft gemeld, dat hij tengevolge van een overmachtsituatie niet in staat is de Fietsen en toebehoren tijdig in te leveren en Wheels Tweewielers of de Verhuurlocatie heeft ingestemd met inlevering op een later tijdstip.

Artikel 8: Aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal

 1. Wheels Tweewielers is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de Huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van een fabricagefout of toerekenbare nalatigheid van Wheels Tweewielers, in welk geval Wheels Tweewielers slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. Wheels Tweewielers raadt het gebruik van helmen ten zeerste aan.
 2. De Huurder moet schade aan, verlies of diefstal van de Fietsen en toebehoren incl. de fietssleutel, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, melden bij een medewerker van de Verhuurlocatie en/of aan Wheels Tweewielers via het op de Huurovereenkomst vermelde e-mailadres en/of telefoonnummer.
 3. De Huurder is jegens Wheels Tweewielers aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode door wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan de Fietsen en toebehoren. De Huurder is voorts jegens Wheels Tweewielers aansprakelijk voor schade tengevolge van verlies en/of diefstal van de Fietsen en toebehoren. De Huurder is in voorkomende gevallen gehouden de schade van Wheels Tweewielers, waaronder de daadwerkelijke kosten van eventuele reparaties aan en/of vervanging van de Fietsen en toebehoren evenals huurderving, volledig aan Wheels Tweewielers te vergoeden.
 4. Ook indien er tijdens de huurperiode schade ontstaat aan de fietsen en toebehoren dient de Huurder de (beschadigde) fietsen en toebehoren te retourneren naar de Verhuurlocatie, tenzij daarover, nadat de schade is gemeld, andere afspraken zijn gemaakt met Wheels Tweewielers.
 5. Bij verlies van een fietssleutel dient € 20,00 te worden betaald.
 6. Eventuele schadevergoeding dient de Huurder op de vooraf overeengekomen einddatum waarop de fietsen en toebehoren dien(d)en te worden ingeleverd te voldoen op de Verhuurlocatie. Wheels Tweewielers behoudt zich het recht een naheffing te doen wanneer de schadevergoeding niet toereikend blijkt.
 7. Het is de Huurder, behoudens de in het volgende lid van dit artikel beschreven situatie, niet toegestaan reparaties aan de Fietsen en toebehoren te (laten) verrichten, tenzij Wheels Tweewielers hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Wheels Tweewielers zal deze toestemming slechts verlenen indien dat noodzakelijkerwijs nodig is, gelet op de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval.
 8. Het is de Huurder toegestaan om, voor eigen rekening en risico, lekke banden, lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren/vervangen, zonder dat daarvoor toestemming van Wheels Tweewielers nodig is. Wheels Tweewielers is niet gehouden tot vergoeding van deze kosten.

Artikel 9: Niet tijdige betaling

 1. De in het vorige artikel genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen, zodat de Huurder bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert.
 2. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Huurder over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien kosten ter incasso van de vordering(en) van Wheels Tweewielers worden gemaakt, dan is de Huurder tevens gehouden deze kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van Wheels Tweewielers op vergoeding van de daadwerkelijke kosten.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
Naast de in de wet geregelde gevallen, kan Wheels Tweewielers de Huurovereenkomst te allen tijde (gedeeltelijk) ontbinden, opzeggen, dan wel annuleren, ingeval van enig vermoeden van, dan wel daadwerkelijke, overtreding van het bij de Huurovereenkomst en deze Algemene voorwaarden bepaalde. In dat geval kan Wheels Tweewielers de onmiddellijke teruggave van de Fietsen en toebehoren vorderen en de Fietsen en toebehoren terugnemen waar en bij wie deze zich ook bevinden, zonder gehoudenheid tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de Huurder. Meer in het bijzonder heeft Wheels Tweewielers dit recht indien na het sluiten van de Huurovereenkomst aan Wheels Tweewielers ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de Huurder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of als Wheels Tweewielers de Huurder bij het sluiten van de Huurovereenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

Artikel 11: Klachten

 1. Eventuele klachten van de Huurder over de uitvoering van de overeenkomst dienen onverwijld bij Wheels Tweewielers middels mail kenbaar te worden gemaakt, opdat deze kunnen worden geadresseerd.
 2. Indien een klacht niet naar tevredenheid mocht worden opgelost, kan de Huurder deze tijdig, volledig en duidelijk omschreven middels mail indienen bij Wheels Tweewielers. Klachten die binnen twee maanden worden ingediend, zijn in ieder geval tijdig.

Artikel 12: Wijziging

 1. Veranderingen in en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge afspraken worden daarover niet gemaakt.
 2. Indien deze Algemene voorwaarden strijdig mochten zijn met één of meer in de Huurovereenkomst opgenomen voorwaarden, dan gelden de in de Huurovereenkomst opgenomen voorwaarden.
 3. Indien afzonderlijke punten van deze Algemene voorwaarden ineffectief mochten zijn en/of worden, dan verandert dit de rechtsgeldigheid van de overige punten niet. In dit geval wordt de ineffectievepassage door een andere vervangen, die de oorspronkelijke in zin en inhoud het meest benadert.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. Op elke Huurovereenkomst tussen Wheels Tweewielers en een derde en op de onderhavige Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Arnhem.
Back To Top